Raadsvergadering: zienswijze A8/A9, Evenementenbeleid en controle inkoop

Een aantal belangrijke punten stond op de agenda van de raadsvergadering van 5 oktober. Er moest besloten worden over de zienswijze A8/A9, evenementenbeleid en de controle op het inkoop- en aanbesteding door de gemeente.

A8/A9

Over de aansluiting A8 met de A9 is veel te doen. De verschillende varianten zijn veelvuldig besproken en in de stuurgroep wordt verschillend gedacht, hoewel de meerderheid voor de golfbaanvariant is. 

VVD Beverwijk is voor een verbinding tussen de A8 en A9. Dat is goed voor de bereikbaarheid van de regio en zorgt voor een positieve economisch impuls. We zijn echter faliekant tegen de golfbaanvariant. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid in de Broekpolder. Daarom pleiten wij voor de Heemskerkvariant.

De gemeenteraad van Beverwijk kan een zienswijze indienen, wat betekent dat we formeel onze mening kunnen kenbaar maken. In de raadscommissie had wethouder De Rudder een opzet gemaakt die naar onze mening veel te zwak was en ruimte leek te geven. De VVD heeft toen opgeroepen om duidelijker stelling te nemen en aan te sluiten bij de uitgebreide zienswijze van Heemskerk.

Gelukkig hebben we daar de andere partijen van kunnen overtuigen en ligt er nu een zeer duidelijke zienswijze: voor Beverwijk geldt alleen de Heemskerkvariant als optie. Geen enkele andere variant.

De VVD heeft verder nog de wethouder gevraagd of hij bij de stuurgroepleden de indruk heeft gewekt dat andere varianten bespreek zouden zijn. Hij heeft uitvoerig aangegeven dat dat niet het geval is geweest.

Evenementenbeleid

De raad heeft zich verder gebogen over een nieuw evenementenbeleid. Een lijvig stuk met, logischerwijs, veel omtrent veiligheid. 

De VVD heeft veel geluiden van organisatoren ontvangen dat het aanvragen van een evenement een hele uitdaging is. We waren daarom ook bang dat het nieuwe beleid het alleen maar complexer zou maken. Met het risico dat organisatoren de handdoek in de ring zouden gooien. Pieter Heinink pleitte daarom namens de VVD voor een evenementendossier: reeds bekende gegevens en eerdere vergunningen zijn bekend. Bij een nieuwe aanvraag hoeven er dan alleen maar gewijzigde gegevens doorgegeven worden. De burgemeester heeft dat toegezegd: er komt een evenementendossier.

De VVD maakte zich ook zorgen voor allerlei regeltje die waren opgenomen. Het leek dat er allemaal harde criteria waren opgenomen: alleen bepaald soort evenementen, alleen op specifieke locaties en maar een beperkt aantal evenementen per locatie. Het zou dan bijvoorbeeld betekenen dat er maar één kermis op het Meerplein zou kunnen plaatsvinden en de vraag zou zijn of een Vers- en Brocantemarkt nog wel zou kunnen.

De burgemeester heeft ons verzekerd dat het echter geen harde criteria zijn, maar slechts richtlijnen. Iedereen kan dus met zijn evenement een aanvraag doen. Er zal jaarlijks een evaluatie komen, zodat we kunnen beoordelen of dit ook daadwerkelijk zo wordt uitgevoerd.

Inkoop- en aanbesteding

Jaarlijks geeft de raad aan waar de accountant bij het controleren van de jaarrekening op moet letten. Er wordt dan aangegeven aan welke wet- en regelgeving getoetst moet worden: of het geld rechtmatig en doelmatig is besteed.

Wethouder Dorenbos - De Hen heeft voorgesteld om inkoop- en aanbesteding niet meer op rechtmatigheid en doelmatigheid te laten toetsen. Het argument daarbij was dat je als gemeente maximaal 1% financiële foutmarge mag hebben en dat als je inkoop- en aanbesteding zou meenemen in je controle er een grotere kans zou zijn van een overschrijding. Er zou dan geen accountantsverklaring afgegeven kunnen worden.

VVD-er Puck Witte vond het de wereld op z'n kop. We moeten onze financiën op orde brengen. Het argument dat je risico loopt dat je de 1% overschrijdt kan en mag niet meespelen. Daarvoor is juist de controle, om zeker te zijn dat alles op orde is en goed gaat.

De VVD heeft vervolgens een amendement ingediend om ook de controle op de inkoop- en aanbesteding te blijven doen. Vreemd genoeg was hier geen meerderheid voor.