Reactie VVD op begroting in De Kennemer

In het kader van de begrotingsbehandeling hebben alle politieke partijen afgelopen week in de Kennemer een bijdrage geleverd hoe zij tegen de begroting aankijken. Hier treft u de gehele tekst aan. Het geeft een goede indruk hoe de VVD tegen de Beverwijkse begroting aankijkt.

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente een gedegen financieel beleid voert. De voorzieningen in de gemeente moeten op orde zijn. Er moet niet onnodig geld worden uitgegeven, dat betekent duidelijke keuzes maken. Het is goed om ambities te hebben, maar blijf wel binnen je budget.

Geen OZB-verhoging

Het college heeft voorgesteld om de OZB te verhogen. De VVD is tegen deze verhoging van de OZB. Het initiële voorstel van het college is om zowel in 2017 als 2018 een verhoging door te voeren. Door goed en bestendig landelijk beleid heeft Beverwijk een financiële meevaller. Het is daarom niet nodig om inwoners en ondernemers met een verhoging van de gemeentelijke lasten te confronteren. Niet in 2017 en niet in 2018.

WMO-meevaller naar sociaal domein

Het college heeft verder aangegeven dat er een overschot zal zijn in het budget Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van €100.000. Het college stelt voor om dit bedrag te gebruiken voor het vullen van andere financiële gaten. Hoewel de VVD betwijfelt of er daadwerkelijk een overschot zal zijn, zijn wij van mening dat een eventueel overschot gebruikt moet worden binnen het sociaal domein. Dit is ook wat we met z'n allen hebben afgesproken.

Geen besparingen op sportvoorzieningen en openbare speelruimten

De VVD is een groot voorstander van sport en spel. Beweging is goed voor een ieder en zorgt voor sociale contacten. De jeugd ontwikkelt zich positief en haalt geen kattenkwaad uit. De sportvoorzieningen moeten goed en optimaal zijn. De VVD verzet zich tegen de voorgestelde bezuinigingen op de sportvoorzieningen en openbare speelruimten. 

Wij vinden het daarom belangrijk dat er een vierde hockeyveld komt. Er zijn nu teveel jonge kinderen die niet hun sport kunnen uitoefenen. Wij zien het ook als een kans om overlast voor omwonenden te verminderen.

Gratis parkeren

De VVD is van mening dat parkeren op koopavonden en zaterdagen gratis moet zijn. Er is geen enkele reden om dan te moeten betalen. Tariefsverhogingen zijn helemaal uit den boze. Een bezoek in Beverwijk moet gastvrij zijn. De kosten voor het parkeerbeheer kunnen en moeten omlaag. Zo wordt het aantrekkelijker om in Beverwijk te winkelen.

Onderhoud wegen op orde

De VVD maakt zich zorgen om de voorgestelde bezuinigen op het onderhoud van wegen. Aanpassingen en vervangingen worden uitgesteld. Dit kan gevaar opleveren en zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten door meer schade aan het wegdek. Er moet daarom langdurig geïnvesteerd worden in wegen en onderhoud.

IJmond

De afgelopen jaren is de IJmondiale samenwerking verder uitgebreid. Dit maakt de IJmond als regio sterker en daarmee Beverwijk sterker. De VVD juicht verdere stappen in samenwerking toe. Dit zal moeten leiden tot efficiënter werken en kostenbesparingen.

Dienstverlening en digitalisering

De samenleving digitaliseert en de manier van contact hebben met de gemeente verandert. Inwoners en consumenten verwachten volledige openheid en transparantie. De gemeente moet inspelen op deze veranderingen, zonder dat het ten koste gaat van de traditionele dienstverlening. De VVD vindt dat er meer zaken online afgehandeld moeten worden en waar mogelijk thuis afgeleverd worden.


Na de behandeling zullen we met een verslag van de uitkomsten komen.